Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćKancelaria

Kancelaria parafii św. Jana Bosko

Godziny otwarcia:

wtorek - środa - piątek
(z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca)

 • 9:30-10:30
 • 16:00-17:30


Godziny otwarcia
w okresie wakacyjnym:


wtorek - piątek

 • 16:00-17:30


W nagłych przypadkach, wezwania do chorych o każdej porze.
Sprawy pogrzebowe prosimy zgłaszać po Mszach Świętych.

KANCELARIA W PIGUŁCE

Wymagane dokumenty i zaświadczenia przy dopełnianiu formalności związanych z wymienionymi poniżej sakramentami.

SAKRAMENT CHRZTU

Warunki, jakie trzeba spełnić 1. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu najpóźniej przed proponowanym terminem.
2. Metryka urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Personalia rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, i świadectwo kwalifikacji, że mogą być rodzicami chrzestnymi z parafii, w której mieszają).
4. Spowiedź święta rodziców i chrzestnych.
5. Uczestnictwo w konferencji.
6. Podpisanie w księdze chrztów (15 min przed chrztem w niedzielę w zakrystii).
Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo jego rodziców lub osoby ich zastępujące posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
3. Jest katolikiem bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

BIERZMOWANIE

Wymagania dotyczące bierzmowania dla poszczególnych klas gimnazjalnych.

klasa I gimnazjum - deklaracje
- pozwolenie od proboszcza (spoza parafii)
- spotkania w grupach
- różaniec, roraty, droga krzyżowa, rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne i Wielkanoc, majowe,
- Msza św. niedzielna
- spowiedź comiesięczna
klasa II gimnazjum - praca semestralna
- pytania
- spotkania w grupach
- różaniec, roraty, droga krzyżowa, rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne i Wielkanoc, majowe,
- Msza św. niedzielna
- spowiedź comiesięczna
klasa III gimnazjum - praca semestralna
- pytania
- praca o patronie
- spotkania w grupach
- podanie do ks. Biskupa
- różaniec, roraty, droga krzyżowa, rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne i Wielkanoc, majowe,
- Msza św. niedzielna
- spowiedź comiesięczna
Osoby starsze i dorośli pragnący przyjąć Sakrament Bierzmowania proszeni są o kontakt z Księdzem Proboszczem (dotyczy osób z terenu parafii św. Jana Bosko w Szczecinie)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, który powodowałby zaistnienie także cywilne skutki według prawa polskiego, winni:

a) Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron - w celu dokonania formalności wynikających wynikających prawa cywilnego, tj:

 1. otrzymania "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - cywilnego (3 egzemplarze). Na odwrotnej części tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony w danej parafii i po zawarciu małżeństwa przesłany do USC;
 2. złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa:

b) Zgłosić w kancelarii parafii miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego pobytu jednej ze stron (narzeczonego lub narzeczonej) zamiar zawarcia małżeństwa konkordatowego na przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

2. Przy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają
 1. dowody osobiste lub inne publiczne dokumenty podające miejsce i datę urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię;
 2. metryki chrztu (ważne 3 miesiące od daty wydania);
 3. "Zaświadczenie... z USC (por. z pkt. 1a), które jest ważne 6 miesięcy od dary wydania;
 4. świadectwo ukończenia szkoły katechezy w zakresie szkoły średniej;
 5. wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z parafii;
 6. świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z innej parafii;
 7. dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;
 8. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 9. dokument rozmowy w poradni przedmałżeńskiej.
3. Bezpośrednie przygotowanie

W ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do udziału w naukach przedślubnych oraz spotkaniach poradnictwa rodzinnego.

4. Zawarcie małżeństwa

Przy zawarciu małżeństwa, duchowny który błogosławi, przyjmuje oświadczenie woli narzeczonych o zawarciu małżeństwa wywierającego także skutki cywilne. Małżonkowie, dwóch pełnoletnich świadków oraz duchowny składają czytelne podpisy na "Zaświadczeniu..."

5. Obowiązek proboszcza

Obowiązkiem proboszcza jest przekazanie jednego egzemplarza "Zaświadczenia..." w nieprzekraczalnym terminie 5 dni do miejscowego USC; drugi egzemplarz pozostaje w archiwum parafialnym, trzeci zaś egzemplarz przekazany zostaje małżonkom.

Informacje dodatkowe

W związku ze zmianą w prawie cywilnym odnośnie wieku Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że z dniem 15 listopada 1998 r. do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga się ukończenia 18-go roku życia zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę.

 

Ponadto obok formy małżeństwa konkordatowego istnieje nadal możliwość zawarcia osobno konkordatu cywilnego oraz małżeństwa sakramentalnego. Kontrakt cywilny mógłby zaistnieć wcześniej lub np. tego samego dnia - czyli według dotychczasowej praktyki - następnie zaś narzeczeni zawierają małżeństwo sakramentalne.

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu