Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Budowa kościoła


Galeria zdjęćKonto budowy Sanktuarium św. Jana Bosko

Dro­dzy Przy­ja­cie­le świę­te­go Jana Bosko.

Od 1997 roku nasza wspól­no­ta para­fial­na i zakon­na wzno­si świą­ty­nię, któ­rej patro­nem jest Ojciec i Nau­czy­ciel Mło­dzie­ży – świę­ty Jan Bosko (1815-1888). W 2015 roku minę­ła dwu­set­na rocz­ni­ca Jego uro­dzin. To wyda­rze­nie zmo­bi­li­zo­wa­ło nas po raz kolej­ny do wzmo­żo­ne­go wysił­ku przy budo­wie.


Kon­to budo­wy Sank­tu­arium św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie:

BANK PEKAO S.A. I/O Szczecin
BIC/SWIFT CODE: PKOP PL PW:

58 1240 3813 1111 0000 4375 8827

Tytuł prze­le­wu:
Darowizna na budowę Sanktuarium św. Jana Bosko w Szczecinie

Konto EUR:
22 1240 3813 1978 0010 8338 2010

Konto USD:
96 1240 3813 1787 0010 8338 2371


Jeste­śmy wdzięcz­ni za każ­dą, nawet naj­mniej­szą ofia­rę.

Ofia­ro­daw­com, któ­rzy poprzez sys­te­ma­tycz­ne wpła­ty (np. na prze­strze­ni dwóch, trzech lat) prze­ka­żą w sumie kwo­tę powy­żej 1000 zł poświę­ci­my pamiąt­ko­wą tabli­cę na murach kościo­ła.

Pamię­ta­my i jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim ofia­ro­daw­com. Zapew­nia­my o naszej modli­twie zwłasz­cza pod­czas Mszy Świę­tej w każ­dym ostat­nim dniu mie­sią­ca.

Bóg zapłać
Sale­zja­nie

Niech Bóg błogosławi tych, którzy mają swój udział w powstaniu Jego domu.
Ten dom jest wznoszony, aby sprawować w nim Eucharystię.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć umieszczonej na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu